R E G U L A M I N

parkingu parafialnego, niestrzeżonego przy kościele św. Kazimierza w Pruszkowie.

Parking jest czynny od poniedziałku do soboty w godz.: 6.00 – 19.00, w niedziele w godz.:  5.30 – 19.00.

Bezpłatne pierwsze 1,5 godziny.

 1. Parking jest przeznaczony przede wszystkim dla osób przybywających samochodami na nabożeństwa w kościele i do kancelarii parafialnej.
 2. Parking czynny od poniedziałku do soboty w godz.: 6.00 – 19.00, w niedziele w godz.: 5.30 – 19.00. W Lipcu i Sierpniu w niedziele w godz. 5.30 – 20.00. W czasie rekolekcji i wieczornych nabożeństw godziny otwarcia parkingu mogą ulec zmianie lub podczas niektórych uroczystości parking może być nieczynny.
 3. Parking jest zarządzany przez Parafię św. Kazimierza w Pruszkowie, zwaną dalej Wynajmującym.
 4. Parking jest bezobsługowy, niestrzeżony, przeznaczony dla samochodów osobowych i dostawczych nie przekraczających rozmiarów standardowego stanowiska parkingowego.
 5. Przed wjazdem na parking znajduje się elektroniczna tablica informująca o zajętości miejsc parkingowych. Jeśli pojawi się cyfra „000” nie będzie można pobrać biletu i wjechać na parking. Jedynie Kierowcy mający specjalną kartę parkingową mogą wjechać na parking niezależnie od zajętości miejsc parkingowych.
 6. Posiadający kartę parkingową zobowiązany jest postawić samochód na wyznaczonym miejscu i umieścić za szybą samochodu kartę z napisem „Prawo do zaparkowania na wyznaczonym miejscu”.
 7. Z chwilą otrzymania biletu parkingowego lub wjazdu na parking dochodzi między Wynajmującym, a Użytkownikiem do zawarcia umowy najmu miejsca postojowego, samochodowego na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 8. Kierowca zobowiązany jest zaparkować samochód na wyznaczonych miejscach.
 9. Umowa nie zawiera żadnego zobowiązania do pilnowania ani też przechowywania pojazdu.
 10. Opłata parkingowa za każde zajęte miejsce postojowe jest wyliczana w oparciu o aktualnie obowiązujący cennik.
 11. Umowa najmu miejsca postojowego wygasa z chwilą wyjazdu z parkingu.
 12. Wjeżdżając na parking należy przestrzegać następujących zasad:
  • Użytkownik zatrzymuje się przy bileterce, wciska przycisk w bileterce i pobiera bilet. Szlaban otwiera się automatycznie.
  • Bezzwłocznie po przejechaniu pojazdu szlaban zamyka się. Jednoczesny przejazd dwóch pojazdów grozi uszkodzeniem samochodu i systemu automatycznej obsługi parkingu.
 13. Wyjeżdżając z parkingu należy:
  • Opłacić należność za postój w automatycznej kasie parkingowej, jeśli korzystanie z parkingu trwało dłużej niż 1,5 godziny.
  • Po opłaceniu biletu Kierowca ma 10 minut na opuszczenie parkingu. Po tym czasie będą naliczone opłaty zgodnie z cennikiem.
  • Zatrzymać się przy czytniku, zeskanować bilet, w przypadku aktywnego biletu szlaban otwiera się automatycznie.
  • Bezzwłocznie po przejechaniu pojazdu szlaban zamyka się. Jednoczesny przejazd dwóch pojazdów grozi uszkodzeniem samochodu i systemu automatycznej obsługi parkingu.
 14. Zgubienie biletu parkingowego powoduje naliczenie opłaty 50 zł za korzystanie z parkingu.
 15. Nie wolno parkować pojazdów na drodze dojazdowej oraz na miejscach oznakowanych zakazem parkowania, jak np. „Droga Pożarowa”.
 16. Na terenie parkingu obowiązują przepisy ustawy prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 roku, poz. 1137 ze zm.). Droga dojazdowa do miejsca parkingowego jest traktowana, jak droga osiedlowa, gdzie Piesi mają pierwszeństwo, a Kierowca musi ograniczyć prędkość do 20 km/h.
 17. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane przez pojazd lub powstałe w związku z korzystaniem z miejsca parkingowego, w szczególności z tytułu uszkodzenia innego pojazdu lub zanieczyszczenia powierzchni parkingu na skutek wycieku płynów z pojazdu (wyciek oleju, płynu hamulcowego, płynu chłodniczego itp.).
 18. Użytkownik jest zobowiązany zgłosić takie szkody Wynajmującemu najpóźniej przed opuszczeniem parkingu.
 19. Nieprawidłowo zaparkowane pojazdy zagrażające bezpieczeństwu ruchu będą wywożone lub przestawiane, a od kierowcy takiego pojazdu zostanie pobrana opłata manipulacyjna zgodnie z cennikiem + koszt holowania lub przestawiania.
 20. W przypadku uszkodzenia szlabanu lub innych urządzeń parkingowych z winy Kierowcy, ponosi on pełny koszt naprawy lub wymiany uszkodzonego sprzętu.
 21. Kierowca pojazdu jest zobowiązany do stosowania się do poleceń Zarządzającego parkingiem.
 22. Zarządzający nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej oraz w wyniku nieprzestrzegania przez Kierowcę postanowień niniejszego regulaminu.
 23. Zabroniony jest wjazd na parking pojazdom przewożącym materiały łatwopalne, żrące, wybuchowe oraz inne zagrażające życiu i zdrowiu ludzi, a także zagrażające innym pojazdom będącym na parkingu.
 24. Zarządzający parkingiem jest uprawniony do usunięcia pojazdu z parkingu, który jest pozostawiony na parkingu powyżej 24 godzin bez wiedzy Wynajmującego. Samochód zostanie usunięty na koszt właściciela pojazdu.
 25. Na terenie parkingu zabronione jest dokonywanie napraw pojazdu, a także wykonywanie czynności serwisowych oraz pielęgnacyjnych pojazdu.
 26. Teren parkingu jest monitorowany. Właścicielem zapisu z kamer jest Zarządzający parkingiem.
 27. Skargi, wnioski oraz roszczenia związane z korzystaniem z parkingu należy zgłaszać na adres Zarządzającego parkingiem: Parafia św. Kazimierza w Pruszkowie, ul. Kraszewskiego 23, 05‑800 Pruszków.
 28. TELEFONY ALARMOWE: 515 780 057 lub 509 646 196,

mail: parking@parafiaswkazimierza.pl.