Namaszczenie chorych

Ewangelie świadczą o tym, że Chrystus wielką troską otaczał chorych w ich potrzebach cielesnych i duchowych oraz że to samo polecił czynić swoim wiernym. Szczególnym wyrazem tej troski jest ustanowiony przez Niego a ogłoszony w Liście św. Jakuba sakrament namaszczenia, którego Kościół udziela swoim członkom przez namaszczenie i modlitwę kapłanów polecając chorych cierpiącemu i uwielbionemu Panu, by ich dźwignął i zbawił (por. Jk 5,14-16). Nadto zachęca ich, aby łącząc się dobrowolnie z męką i śmiercią Chrystusa (por. Rz 8,17) , przysparzali dobra ludowi Bożemu.

Człowiek niebezpiecznie chory potrzebuje szczególnej łaski Bożej, aby pod wpływem lęku nie upadł na duchu i podlegając pokusom nie zachwiał się w wierze. Dlatego Chrystus w sakramencie namaszczenia daje swoim wiernym, dotkniętym chorobą, potężną moc i obronę.
Sprawowanie sakramentu polega głównie na tym że kapłani Kościoła po włożeniu rąk na chorych modląc się z wiarą namaszczają ich olejem uświęconym błogosławieństwem Bożym; obrzęd ten oznacza łaskę sakramentalną i równocześnie jej udziela.

Sakrament ten udziela choremu łaski Ducha Świętego, która pomaga całemu człowiekowi do zbawienia, a mianowicie umacnia ufność w Bogu, uzbraja przeciw pokusom szatana i trwodze śmierci. Dzięki tej pomocy chory może nie tylko znosić dolegliwości choroby, ale także je przezwyciężać i odzyskać zdrowie, jeżeli jest to pożyteczne dla zbawienia ega duszy. Jeżeli jest to potrzebne, namaszczenie odpuszcza grzechy i staje się dopełnieniem chrześcijańskiej pokuty.

W świętym namaszczeniu, które łączy się z modlitwą płynącą z wiary (por. Jk 5,15), wyraża się wiara. Przede wszystkim powinien ją wzbudzić ten, kto udziela sakramentu i ten, kto go przyjmuje: Chorego zbawi jego własna wiara i wiara Kościoła, który wpatruje się w śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa, skąd sakrament czerpie swoją skuteczność (por. Jk 5,15) i równocześnie dostrzega przyszłe królestwo, którego zadatek otrzymuje w sakramentach.

Sakrament Chorych jest udzielany tym, którzy zostaną zgłoszeni do kancelarii parafialnej. Prosimy jednak nie czekać aż do stanu agonalnego (śmierci) chorego, jak to często jest czynione w praktyce, ponieważ w tym czasie księdza może nie być na plebanii z racji innych zajęć duszpasterskich lub też będzie już za późno, bo zanim ksiądz dojedzie, to chory już umrze. Jeśli więc widzimy, że dana osoba jest poważnie chora to umówmy się z księdzem, aby chory mógł spokojnie przyjąć sakramenty.

Odwiedziny chorych w ich domach odbywają się zawsze przed świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocy (szczegóły i termin są podawane w ogłoszeniach duszpasterskich).

Dzień chorego w naszej parafii jest w październiku i w czasie rekolekcji wielkopostnych.

Szpital Powiatowy jest obsługiwany przez naszą parafię, dlatego wszelkiego rodzaju posługę duszpasterską przy chorych na terenie szpitala należy zgłaszać do kancelarii lub bezpośrednio do któregoś z księży. Co tydzień w kaplicy szpitalnej odprawiana jest Msza św. a także roznoszona jest Komunia Święta do chorych leżących na oddziałach szpitalnych.

Rodzice, którzy chcą ochrzcić swoje dziecko powinni zgłosić się w ciągu dwóch tygodni przed wybraną datą chrztu dziecka do kancelarii parafialnej z potrzebnymi dokumentami.

Chrzest dzieci w naszej parafii odbywa się dwa lub trzy razy w miesiącu w niedziele podczas Mszy św. o 1200. Nie ma potrzeby wcześniejszego rezerwowania terminu chrztu. Rodzice i w miarę możliwości rodzice chrzestni biorą udział w konferencji przedchrzcielnej w sobotę w przeddzień chrztu o godz. 1900 w sali przy kancelarii.

List św. Jakuba stwierdza, że chorych należy namaszczać, by ich podźwignąć i zbawić. Z wielką więc gorliwością i pilnością należy udzielać tego sakramentu wiernym, których życie jest zagrożone z powodu choroby lub podeszłego wieku. Dla oceny ciężkości choroby wystarczy roztropny prawdopodobny osąd takiego stanu bez zbytniego wahania. W razie potrzeby należy zasięgnąć rady lekarza.

Sakrament ten można powtarzać, jeśli chory po przyjęciu namaszczenia wyzdrowiał i ponownie zachorował albo w czasie trwania tej same choroby nastąpiło poważne pogorszenie.

Przed operacją można udzielić namaszczenia chorych, jeżeli przyczyną operacji jest niebezpieczna choroba.

Osobom w podeszłym wieku, których siły opuszczają, można udzielić namaszczenia chorych również wtedy, gdy nie zagraża im niebezpieczna choroba.

Dzieciom również należy udzielić namaszczenia chorych jeżeli osiągnęły taki poziom umysłowy, że ten sakrament może im przynieść pokrzepienie. W razie wątpliwości, czy osiągnęły używanie rozumu, należy udzielić sakramentu.

W katechezie ogólnej i rodzinnej należy tak wychowywać wiernych, aby sami prosili o namaszczenie chorych natychmiast, gdy nadejdzie właściwy moment. Niech go przyjmują z głęboką wiarą i pobożnością i niech wystrzegają się złego zwyczaju odkładania przyjęcia tego sakramentu. Wszystkich, którzy opiekują się chorymi, należy pouczyć o naturze tego sakramentu.

Chorym, którzy stracili przytomność lub używanie rozumu, należy udzielić sakramentu, jeżeli istnieje prawdopodobieństwo, że jako wierzący prosiliby o to, gdyby byli przytomni.

Kapłan wezwany do chorego, który już umarł, niech błaga Boga, aby go uwolnił od grzechów i przyjął litościwie do swego Królestwa; namaszczenia natomiast niech nie udziela. Jeżeli istnieje wątpliwość, czy chory zmarł naprawdę, należy mu udzielić tego sakramentu warunkowo.

Namaszczenia chorych nie wolno udzielać tym, którzy uparcie trwają w jawnym grzechu ciężkim.

Msze święte

w niedziele:
6:00, 7:30, 9:00, 10:30, 12:00, 13:15, 16:00, 18:00

w dni powszednie:
6:30, 8:00, 17:00 (od poniedziałku do piątku), 18:00

Kancelaria Parafialna

czynna
w dni powszednie
OPRÓCZ ŚRODY
10:00-11:00 i 15:00-17:00
w soboty (bez spraw cmentarnych):
10:00-11:00