Bierzmowanie

Sakrament Bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego, którego jedność powinna być zachowywana. Przyjęcie tego sakramentu jest konieczne dla dopełnienia łaski chrztu świętego. Potwierdzają to działania Apostołów: ?Kiedy Apostołowie w Jerozolimie dowiedzieli się, że Samaria przyjęła słowo Boże, wysłali do niej Piotra i Jana, którzy przyszli i modlili się za nich, aby mogli otrzymać Ducha Świętego. Bo na żadnego z nich jeszcze nie zstąpił. Byli jedynie ochrzczeni w imię Pana Jezusa. Wtedy więc wkładali Apostołowie na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego? (Dz 8,14-17).

Skutkiem sakramentu bierzmowania jest więc specjalne wylanie Ducha Świętego, takie jakie niegdyś stało się udziałem Apostołów w dniu Pięćdziesiątnicy, przez co w bierzmowanym następuje wzrost i pogłębienie łaski chrzcielnej.

Bierzmowanie:

  • Zakorzenia go głębiej w Bożym synostwie, tak że może mówić ?Abba, Ojcze!? (Rz 8,15).
  • Ściślej jednoczy go z Chrystusem.
  • Pomnaża w nim dary Ducha Świętego.
  • Udoskonala jego więź z Kościołem.
  • Udziela mu, jako prawdziwemu świadkowi Chrystusa, specjalnej mocy Ducha Świętego do szerzenia i obrony wiary słowem i czynem, do mężnego wyznawania imienia Chrystusa oraz do tego, by nigdy nie wstydził się Krzyża.

Szafarzem tego sakramentu jest biskup. Może go przyjąć każdy ochrzczony, który nie był jeszcze bierzmowany.

Przygotowanie do bierzmowania ma na celu doprowadzenie chrześcijanina do głębszego zjednoczenia z Chrystusem oraz do większej zażyłości z Duchem Świętym, Jego działaniem, darami i natchnieniami. W ten sposób przygotowuje go do podjęcia misji Apostoła ? świadka i głosiciela Ewangelii, a także stara się w nim wzmocnić poczucie przynależności zarówno do Kościoła powszechnego jak i wspólnoty parafialnej.

Młodzież (osoby do 18. roku życia) przygotowuje się do bierzmowania w pierwszej klasie ponadgimnazjalnej lub w klasach późniejszych.

Zapisy kandydatów odbywają się na pierwszym spotkaniu (zazwyczaj we wrześniu lub na początku października), którego termin jest podawany w ogłoszeniach duszpasterskich. Kilka miesięcy wcześniej, podczas spotkania młodzieży z ks. biskupem, które odbywa się w sobotę przed Niedzielą Palmową, kandydaci otrzymują indeksy.

W ramach przygotowania kandydaci uczestniczą w spotkaniach grupowych, w sobotę przed Niedzielą Palmową spotykają się z ks. biskupem oraz wyjeżdżają na jednodniowy dzień skupienia. Spotkania grupowe odbywają się zazwyczaj od października do maja, ok. 2 razy w miesiącu. Grupy liczą po ok. 10 osób. Spotkania są prowadzone przez osoby świeckie.

Dorośli (osoby powyżej 18 roku życia) przygotowują się do bierzmowania uczestnicząc w spotkaniach, które prowadzi jeden z kapłanów.

Informacje o dokładnej dacie rozpoczęcia przygotowania są wcześniej podawane w ogłoszeniach duszpasterskich. Dorośli chętni, dla których terminy przygotowania w parafii nie są dogodne, mogą przyjść do kancelarii parafialnej po skierowanie do przygotowania w ośrodku w naszej diecezji.

Msze święte

w niedziele:
6:00, 7:30, 9:00, 10:30, 12:00, 13:15, 16:00, 18:00

w dni powszednie:
6:30, 8:00, 17:00 (od poniedziałku do piątku), 18:00

Kancelaria Parafialna

czynna
w dni powszednie
OPRÓCZ ŚRODY
10:00-11:00 i 15:00-17:00
w soboty (bez spraw cmentarnych):
10:00-11:00